Bransjebetegnelser

Vanlige betegnelser og definisjoner:

Transportsektoren

 

Veitelefoner / Vegtelefoner

 

ERT (Emergency Roadside Telephone)

Vanlig betegnelse på nød- og informasjonstelefon i engelsktalende land.

 

Notrufsäule

 

Vanlig betegnelse for nødtelefon på tysk (Navnet henspeiler på den vanligste konstruksjonen)

 

Notruftelefon

 

Vanlig betegnelse på nød- og informasjonstelefon i tysktalende land

 

Nødtelefoner / Nødtelefon

 

Generell betegnelse på publikumstelefoner for nødmeldinger

 

RET (Roadside Emergency Telephone)

 

Vanlig betegnelse på nød- og informasjonstelefon i engelsktalende land

 

SOS-telefoner  / SOS-telefon

 

 

Sporveistelefoner

 

Vanlig betegnelse på veitelefoner i Norge, navnet brukes også generelt (også brukt SOS telefoner)

 

Generell betegnelse for plattformtelefoner for forstadsbaner, sporveier (trikk) og T-bane.
Brukes som informasjonstelefoner for trafikkinformasjon (trafikkinformasjon)og for å varsle nødsituasjoner (nødmeldinger). På engelsk brukes ofte begrepet Platform Telephones.

 

Tunneltelefoner / Tunneltelefon

 

Vanlig betegnelse på nød og informasjonstelefoner i veitunneler og andre tunneler (fukt og støvbeskyttet)

 

Veitunneltelefon / Vegtunneltelefon

 

 

Veitrafikksentral / Vegtrafikksentral

 

Veitelefoner i Norge navnet henspeiler på den vanligste bruken av slike telefoner her i landet

 

Statens Vegvesens sentraler for overvåking og trafikkstyring. Mottakssentral for nødanrop fra SOS-telefoner lags hovedveier og i tunneler.

 

WayPhone

 

Merkevarenavn på veitelefon / vegtelefon

 

Jernbanetelefoner

 

Blokktelefoner

 

 

 

Hupe

Blokktelefon er en vanlig betegnelse på telefoner nær jernbanens kjøresignaler. Navnet viser til jernbanenettets oppbygging i blokkstrekninger (sporavsnitt).

 

Vanlig betegnelse på signallydgiver / høylydshorn i norsk jernbanemiljø. Egentlig tysk for horn (som i bilhorn). Hupe brukes sammen med blinklys på blokktelefoner.

 

Level Crossing Phones

 

Telefoner for nødmeldinger eller informasjon ved planoverganger i det engelske jernbanenettet.

 

Nødtelefoner

 

Betegnelse på publikumstelefoner for nødanrop i tunneler eller andre steder i forbindelse med jernbanedrift.

 

Plattformtelefoner

 

Utendørstelefoner for intern bruk av jernbane - Vanligvis på store stasjoner.

 

Signal telephone

 

Engelskspråklig betegnelse på telefoner ved kjøresignaler. I Norge det samme som blokktelefon.

 

Signaltelefon

 

Generell betegnelse på telefoner ved kjøresignaler.
I Norge brukes som regel begrepet blokktelefon.

 

SOS-telefon

 

Nødtelefoner til bruk for reisende og annet publikum for å melde alt fra mindre uhell til katastrofer.

 

Sprächsäule

 

Vanlig betegnelse på telefoner til jernbanebruk i tysktalende land.

 

Tomtetelefoner

 

Utendørstelefoner for intern bruk av jernbane - Vanligvis på store stasjoner.

 

Trackside telephone

 

Generell engelsk betegnelse på telefoner ved jernbanelinje, nød- eller signaltelefon.

 

 

Olje og gass

 

Offshore og petrokjemisk industri

 ATEX telefoner

Eex-Telefoner  / Eex-Telefon

ATEX telefoner

Telefoner for eksplosjonsfarlige områder i olje og gass sektoren.

I Europa vil dette som regel bety ATEX godkjente telefoner. (ATEX approved telephones)

 

Eksplosjonssikre telefoner /

Eksplosjonssikker

 

Sprängsäker

 

Telefoner for eksplosjonsfarlige områder, slike områder betegnes ofte for Ex-områder.

 

Folkelig svensk betegnelse på ex-sikker.

 

EX-telefoner / EX-telefon

 

Telefoner for eksplosjonsfarlige områder, slike områder betegnes ofte for Ex områder i kjemisk industri.

 

Hodesett/Headset

 

 

Øreklokker med bom-mikrofon som leveres til spesialvariant av Auteldac 4 EX-telefon.

Høyttaleranlegg

 

Adresserbare høyttalersystemer

Systemer med hierarkisk oppbygging for valg av punkter, soner eller hele området (all call).

 

Brannalarm / gassalarm / katastrofealarm

 

Automatiske systemer med meldinger i klar tale har i stor grad erstattet tradisjonelle sirener og brannalarmer.

 

Evakueringssystemer /

Evakueringssystem

 

Evakueringsalarm brukes mye i store bygg med automatiske talesystemer - har i stor grad erstattet vanlige brannklokker.

 

PA/GA

 

 

Redundans / Reduntant system

Redundante høyttaleranlegg

 

Public Adress / General Alarm - Høyttalende systemer for publikumsområder og industrianlegg.

 

Systemer med dobling av sikkerhet, høyttaleresystemer er ofte bygget med to forsterkere-som dekker hver annen høyttaler med
en viss overlapp.

 

 

Industri

 

Heistelefoner

Brukes for å påkalle hjelp i tilfelle heisstans,
brann eller lignende.

 

Porttelefoner / Dørtelefoner

 

Brukes som en del av adgangskontroll eller sikkerhetssystemer.

 

Støvtette telefoner

 

Støvbeskyttede telefoner for å sikre lang levetid
og funksjonalitet. Se IP klasser - flik Sertifikat
og begreper.

 

 

Generelle industribetegnelser

 

Acoustic Hood / Akustisk lyddemper / Lyddempende kiosk

 

 

 

 

 

Stålarmert kabel

 

 

 

Braille / Blindeskrift

 

 

 

 

 

GAI TRONICS / GAITRONICS

 

Hot-line / DirekteRing

Det er ingen god dekkende betegnelse for dette på norsk. Telefonkiosk, telefonboble, telefonklokke, telefonhette og telefonboks er er mer eller mindre presist brukt om lyddemper for å hindre støy fra omgivelsene eller for å kunne samtale uforstyrret. Svensk betegnelse er skyddshuv.

 

Vanlig betegnelse på vandalsikret håndsettkabel. Kalles noen ganger panserslange. Svensk betegnelse er stålarmerad kabel. på engelsk brukes steel cord.

 

Tekstsystem med uthevede tegn for blinde og svaksynte. Telefoner er ofte utstyrt med tilleggstekst
i braille til assistanse for publikum med slik funksjonshemming. Også kalt punktskrift.
Oppfunnet av Louis Braille i 1822.

 

Ofte brukte akronymer for GAI-Tronics

 

Vanlig bransjebetegnelse der telefonsentraler ringer opp et fast nummer når sentralen detekterer at det
er tatt avløft (off-hook) av en telefon. Sentralen gjenkjenner dette på at det trekkes linjestrøm gjennom telefonen. Telenors betegnelse DirekteRing er vanlig kjent i Norge

 

Hærverksikre telefoner / Hærverksikker

 

Ekstra solide telefoner for områder hvor erfaringsmessig tekniske installasjoner kan utsettes for hærverk og andre ekstreme påkjenninger

 

Industritelefoner /

Industritelefon

 

Generell betegnelse på robuste telefoner for industri og utendørsbruk

 

Intrinsic Safe

 

Brukes om hele eller deler av elektronikk som er egensikret gjennom elektronisk design for bruk i
EX områder. Norske begrep er egensikker eller innebygget sikkerhet.

 

IP rating

 

IP-rating er klassifisering av gjennomtrengelighet
av vann, fukt og faste objekter (Ingress Protection)

 

IP Telefoner

 

 

 

 

 

 

Photon Meissener Technologies

 

Telefoner med VoIP teknologi - Session Initiation Protocol (SIP) (RFC 3261). Også kalt VoIP-telefoni. Teknologien baserer seg på tale over IP-nett.
Dette gir en rekke sammensatte tjenester og anvendelser i integrerte tele og datanett, der tale
er et sentralt element.

 

Tysk produsent av jernbanemateriell - fra Meissen. Kontakt NOREX for detaljer.

 

Point to Point communication

 

Telefoner eller høyttalende systemer som er fast koblet mellom to punkter, ofte brukt på kraner - heisekraner. Punkt til punkt kommunikasjon etableres vanligvis direkte mellom to samtaleapparater uten å gå via en telefonsentral (PABX).

 

Publikumstelefon / Publikumstelefoner

 

Generell betegnelse for telefoner for alle typer publikumsbruk slik som assistansetelefoner i parkeringsanlegg og på store kjøpesenter.

 

Punkt til punkt kommunikasjon

 

 

 

Ringerelé / Ring detector

 

Vanlig brukt norsk betegnelse på telefoner eller høyttalende systemer som er fast koblet mellom
to punkter, ofte brukt som heisekrankommunikasjon.

 

Inretning som detekterer ringespenning på en telefonlinje og kopler fram spenning til annen apparatur som for eksempel en varsellampe eller
en lydgiver.Kalles også ringespenningsdetektor,
og erstatter ofte glimlamper som var i vanlig bruk tidligere.

 

Safe area

 

Bransjebetegnelse på områder hvor det ikke stilles krav til Ex sikret utstyr

 

Selvovervåkende telefoner /

Selvsjekkende eller selvkontrollerende telefon

 

Telefoner som overvåkes av sentralt plassert datasystem for å sikre funksonalitet til enhver tid
(høy oppetid). Overvåkingssystemer er ofte kombinert med software for fjernprogrammering over telefonlinjen.

 

Servicetelefon / Servicetelefoner

 

Telefoner for publikumsassistans skiller seg fra SOS ved at den inviterer til assistanse uten at det er noen nødssituasjon (Help point)

 

SMART eller S.M.A.R.T. telefoner

 

Self Monitoring And Reporting Telephones (GAI-Tronics betegnelse for selvovervåkende og fjernprogrammerbare telefoner)

 

Spesialtelefoner / Spesialtelefon

 

Vanlig betegnelse på telefoner som skiller seg fra vanlige kontortelefoner og telefoner for hjemmebruk

 

Sprutsikre telefoner / Sprutsikker

 

Telefoner som er beskyttet mot vannsprut fra en
eller flere retninger (Se IP - Ingress Protection
- flik Sertifikat og begreper). Kalles strilvattensäker eller stänkskyddad telefon på svensk.

 

Unsafe area

 

Bransjebetegnelse på områder hvor det stilles varierende krav til Ex sikret utstyr

 

Utendørstelefoner / Utendørstelefon

 

 

Vandalsikre telefoner /

Vandalisme sikrede telefoner

 

Værsikrede telefoner som tåler store variasjoner i kulde og varme, høy fuktighet regn og snø.

 

Telefoner som er beskyttet mot unormalt hardhendt behandling. Det kan bestå i kapsling, håndsettsnor med panserslange i stål, ekstra solid håndsettkapsling med mere.